Информация

     На 20.06.2018 г. Народното събрание прие промени в Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр.55 от 07.07.2018 г.

     Във връзка с тези промени, с Решение № 495/13.07.2018г. Министерски съвет, по предложение на председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор одобри списък на язовирните стени и съоръженията към тях на 414 бр. язовири държавна и общинска собственост, на които трябва да се извърши спешен ремонт.

     Със същото решение Министерски съвет определя и „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, като дружество със сто на сто държавно участие, което да възлага ремонтите на тези язовири.

     В изпълнение на Решение 495/13.07.2018 г., „ДКК“ ЕАД сключи договори и възложи на „Монтажи“ ЕАД обследването, изготвянето на технически проект и изпълнението на ремонтно-възстановителните работи на язовирите, нуждаещи се от спешен ремонт.

    Съгласно § 4в (3) на преходните и заключителни разпоредби в Закона за водите, експертен съвет към „ДКК“ ЕАД, одобрява техническите проекти, изготвени от „Монтажи“ ЕАД. Експертния съвeт одобрява и представените анализи за остойностяване на всеки вид ремонтни дейности заложен в проекта. Всеки анализ съдържа цена на материал, цена на механизация за машиносмяна и цена на труд.

     Цени на част от механизация използвана в анализите за единични цени:

Наименование

Ед. Мярка

Цена на МСМ
/ лв без ДДС/

Колесен багер с обем на кофа 0,8м3

мсм

288.24

Автокран до 20 т.

мсм

282.35

Валяк за земни работи 8-12т

мсм

264.71

Товарен автомобил четириосен

мсм

188.24

Бетонпомпа

мсм

195.00

КРАН КУЛОВ

мсм

200.00

Грейдер

мсм

352.94

Товарен автомобил триосен

мсм

129.41

Влекач

мсм

188.24

Булдозер до 170к.с.

мсм

294.12

Комбиниран багер челен товарач

мсм

205.88

     За всеки язовир „Монтажи“ ЕАД има сключен договор за покупка на бетон, като по възможност се избира възела, който се намира най-близко до обекта, стига да има необходимия капацитет да прозвежда съoтветния клас бетон и да разполага с необходимата техника за полагане на бетона. Общия брой контрагенти, с които „Монтажи“ ЕАД има договори за покупка на бетон към 31.05.2021г. е 78 бр., а за покупка на фракции с  60 контрагента. В приложените файлове, са качени фактури, в които са посочени стойностите на които се закупуват бетоновите смеси:

 

Фактура 1 Фактура 2 Фактура 3 Фактура 4 Фактура 5
Фактура 6 Фактура 7 Фактура 8 Фактура 9 Фактура 10
Фактура 11 Фактура 12 Фактура 13 Фактура 14 Фактура 15
Фактура 16 Фактура 17 Фактура 18 Фактура 19 Фактура 20
Фактура 21 Фактура 22 Фактура 23 Фактура 24 Фактура 25
Фактура 26 Фактура 27 Фактура 28 Фактура 29 Фактура 30
Фактура 31 Фактура 32 Фактура 33 Фактура 34 Фактура 35
Фактура 36 Фактура 37 Фактура 38 Фактура 39 Фактура 40
Фактура 41 Фактура 42 Фактура 43 Фактура 44 Фактура 45
Фактура 46 Фактура 47 Фактура 48 Фактура 49 Фактура 50
Фактура 51 Фактура 52 Фактура 53 Фактура 54 Фактура 55
Фактура 56 Фактура 57 Фактура 58 Фактура 59 Фактура 60
Фактура 61 Фактура 62 Фактура 63 Фактура 64 Фактура 65
Фактура 66 Фактура 67 Фактура 68 Фактура 69 Фактура 70
Фактура 71 Фактура 72 Фактура 73 Фактура 74 Фактура 75
Фактура 76 Фактура 77 Фактура 78 Фактура 79 Фактура 80
Фактура 81 Фактура 82 Фактура 83 Фактура 84 Фактура 85