Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях

Начало Дейности и услуги Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях

Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях

     На 20.06.2018 г. Народното събрание прие промени в Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр.55 от 07.07.2018 г.

     Във връзка с тези промени, с Решение № 495/13.07.2018г. Министерски съвет, по предложение на председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор одобри списък на язовирните стени и съоръженията към тях на 414 бр. язовири държавна и общинска собственост, на които трябва да се извърши спешен ремонт.

     Със същото решение Министерски съвет определя и „Държавна консолидационна компания“ ЕАД „като дружество със сто на сто държавно участие, което да възлага ремонтите“ на тези язовири.

     В изпълнение на Решение 495/13.07.2018 г., „ДКК“ ЕАД сключи договори и възложи на „Монтажи“ ЕАД обследването, изготвянето на технически проект и изпълнението на ремонтно-възстановителните работи на язовирите, нуждаещи се от спешен ремонт.

    Съгласно § 4в (3) на преходните и заключителни разпоредби в Закона за водите, експертен съвет към „ДКК“ ЕАД, одобрява техническите проекти, изготвени от „Монтажи“ ЕАД. Те включват следните основни ремонтно-възстановителни дейности, които трябва да бъдат извършени за „осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията към тях и опазването на околната среда“:

  • Изпускане на язовирите до мъртъв обем.
  • Възстановяване (при необходимост) на входна и изходна шахта при основния изпускател.
  • Проверка на състоянието на основения изпускател и направа на нов, в случаите, когато съществуващия не работи.
  • Възстановяване на преливник,бързоток и енергогасител и направа на бетоново корито
  • Възстановяване на каменната броня по водния откос
  • Възстановяване на въздушния откос и заздравявавнето му с геоклетки
  • Направа на бетонова шапка върху короната на язовирната стена
  • Почистване на речното корито на минимум 500 м след язовирната стена
  • Възстановяване и модернизация на КИС (контролна измервателна система). Модернизирането на КИС за всеки обект е чрез изграждане на индикатор за нивото на водата, метеорологична станция, пиезометри за водно налягане и инклинометри. Това позволява изграждане на система за ранно предупреждение, която включва дистанционно наблюдение на водното ниво, деформации, филтрация по стената, валежи, температура на въздуха и скорост на вятъра

     Към 17.05.2021г. „ДКК“ ЕАД е възложило на „Монтажи“ ЕАД, обследването проектирането и изпълнението на ремонтно-възстановителни дейности по язовирните стени и съоръженията към тях, на 267 язовира.След изготвянето на техническите проекти, същите се одобряват от експертния съвет към „ДКК“ ЕАД.

     Към 31.05.2021 г. са одобрени проекти за 196 бр. язовири. Стойността на предвидените ремонтно-възстановителни работи за тях възлиза на 444 405 812 лв без ДДС. Стойността за тяхното проектиране е 14 530 325 лв без ДДС.

     Към същата дата в Експертения съвет на ДКК са внесени за одобрение проектите на 4 бр. язовири, а именно:

 

   


по ред

Обекти внесени за одобрение

Община

1

яз. Миладиново

Община Кърджали

2

яз. Еловица 2

Община Любимец

3

яз. Цар Калоян 3

Община Цар Калоян

4

яз. Илашево 3

Община Първомай

 

     Открити са строителните площадки на 127 бр язовира. Стойността на предвидените ремонтно-възстановителни работи за тях възлиза на 304 010 824 лв без ДДС. Стойността за тяхното проектиране е 9 771 065 лв. без ДДС.


по ред

Обекти с открита строителна площадка

Община

1

яз. Лялево Дере - 1

Община Хаджидимово

2

яз. Сушица 000413

Община Гоце Делчев

3

яз. Джахов Мост

Община Ихтиман

4

яз. Лесура

Община Криводол,с. Лесура

5

яз. Девене

Община Враца,с.Девене

6

яз. Три кладенци

Община Враца,с.Девене

7

яз. Павел 1

Община Полски Тръмбеш

8

яз. Горния капчук (Паскалевец)

Общ. Павликени

9

яз. Дибич

Община Шумен

10

яз. Ябълчево 2

Община Руен

11

яз. Пчела ПИ 000004

Община Елхово

12

яз. Керезлъка

Община Хисаря

13

яз. Дюлево 1

Община Стрелча

14

яз. Езерска падина

Община Борован, с. Малоград

15

яз. Леденик (Бинев дол)

Община В. Търново

16

яз. Лещака

Община Хисаря

17

яз. Паничарево

Община Бобовдол

18

яз. Костенец 3

Община Костенец

19

яз. Мещица

Община Перник

20

яз. Конска

Община Брезник

21

яз. Мишковец

Община Берковица

22

яз. Дражинци (Дражински бара )

община Ружинци и с. Дражинци

23

яз. Пазар дере

Община Угърчин

24

яз. Рупци

Община Червен бряг

25

яз. Родина 1

Община Златарица

26

яз. Студен кладенец

Община Севлиево

27

яз. До селото

Община Камено

28

яз. Злати Войвода 3

Община Сливен

29

яз. Мънгови ливади

Община Хисаря

30

яз. Дорука 2

Община Асеновград

31

яз. Татарево 1

Община Първомай

32

яз.Валога

Община Берковица

33

яз. Згалево 1(бяла вода)

Община Пордим

34

яз. Гредата

Община Севлиево

35

яз. Под куза

Община Севлиево

36

яз. Иваново 2

Община Върбица

37

яз. Костена река

Област Шумен

38

яз. Злати войвода 4

Община Сливен

39

яз. Найден Герово

Община Съединение

40

яз Средока

Община Хисаря

41

яз. Новаково 5

Община Асеновград

42

яз. Дебър 5

Община Първомай

43

яз. Мененкьово

Община Белово

44

яз. Панагюрище 1

Община Панагюрище

45

яз. Димчовата воденица (Агатово)

Община Севлиево

46

яз. Караманите

Община Вълчи дол

47

яз.Царев брод 2

Област Шумен

48

яз. Миладиновци

Област Търговище

49

яз. Крива круша

Община Нова Загора

50

яз. м. Локва

Община Асеновград

51

яз. Генерал Николаево 3

Община Раковски

52

яз. Баня 3

Община Панагюрище

53

яз. Кирянов гьол (Рибката)

Община Смолян

54

яз. Сакма дере

Община Тополовград

55

яз. Хендек

Община Любимец

56

яз. Осетеново/Беджа

Община Павел баня

57

яз. В ПИ 55590.51.200

Община Асеновград

58

яз. М. Старите лозя

Община Асеновград

59

яз. Татарево 2

Община Първомай

60

яз. Каратопрак

Община Хисаря

61

яз. Света троица

Община Съединение

62

яз. Сбор 2

Община Пазарджик

63

яз. Амбарица

Община Кирково

64

яз. Висока поляна

Община Кърджали

65

яз. Сокoляне

Община Кърджали

66

яз. Бялата пръст

Община Тополовград

67

яз. Каменака

Община Любимец

68

яз.Лъга

Община Любимец

69

ПИ 000308 - Чичик дере

Община Стамболово

70

яз. Свобода

Община Чирпан

71

яз. Ястребово/до пътя/

Община Опан

72

яз. Хаджидимитрово 3

Община Казанлък

73

яз. Юпер

Община Кубрат

74

яз. Хисар 8  (Миромир)

Община Хисаря

75

яз. Дъбрава 1

Община Хисаря

76

яз. Таревско дере

Община Хисаря

77

яз. Жинзифово

Община Кърджали

78

яз. Шавова Кория

Община Гълъбово

79

яз. Бащино (Опан)

Община Опан

80

яз. Спасово 1

Община Чирпан

81

яз. Чирпан 2

Община Чирпан

82

яз. Изворово 2

Община Чирпан

83

яз. Хаджидимитрово 2

Община Казанлък

84

яз. Дунавци 1

Община Казанлък

85

яз. Еревиш

Община Антоново

86

яз. Радецки (Селската река)

Община Нова Загора

87

яз. Малък Манастир 2 ПИ 000290

Община Елхово

88

яз. Божак

Община Кърджали

89

яз. Анево 2

Община Сопот

90

яз. Анево 3

Община Сопот

91

яз. Сопот 2 (Мурла)

Община Сопот

92

яз. Коруджака (Беловица 2)

Община Хисаря

93

яз. Хисар 6 (Веригово)

Община Хисаря

94

яз. Кинляка

Община Хисаря

95

яз. Нов стопански двор

Община Любимец

96

з. Боаза

Община Любимец

97

яз. Дивдядово 2/Соара

Община Шумен

98

яз. Ада дере

Община Нова Загора

99

яз. Новаково 1

Община Асеновград

100

яз. Мулдава 2

Община Асеновград

101

яз. Корията 1

Община Асеновград

102

яз. Колева чешма

Община Асеновград

103

яз. Тополово 2

Община Асеновград

104

яз. Дебър 2

Община Първомай

105

яз. Дебър 3

Община Първомай

106

яз. Татарево 4

Община Първомай

107

яз. Татарево 5

Община Първомай

108

яз. Големаново

Община Кула с. Голема ново

109

яз. Върбово

Община Чупрене

110

яз. Генерал Николаево 5

Община Раковски

111

яз. Горски път

Община Хисаря

112

яз. Белесис

Община Хисаря

113

яз Калинката (Баира)

Община Хисаря

114

яз. Елока

Община Асеновград

115

яз. Татарево 3

Община Първомай

116

яз. Генерал Нколаево 7

Община Раковски

117

яз. Генерал Нколаево 2

Община Раковски

118

яз. Балъ гьол

Община Съединение

119

яз. Момина баня

Община Хисаря

120

яз. Николаево 5

Община Плевен

121

яз. Колак дере

Община Хисаря

122

яз. Кокичена могила 2 Община Камено

123

яз. Таралъка Община Златарица

124

яз. Йовина река Община Гълъбово

125

яз. Александрово Община Павел баня

126

яз. Свобода/Воловарово Община Чирпан

127

яз. Държава 1 Община Чирпан

 

     На 10 от горепосочените обекти, ремонтно-възстановителните работи са приключени и са приети от „ДКК“ ЕАД.

     Още 25 язовира са с приключили ремонтни дейности, като в  момента се окомплектова цялата строителна документация.

     На 71 бр. язовири от горе посочените са започнали ремонтно-възстановителни работи, а на 20 бр. се извършва мобилизация за тяхното започване в най-кратък срок.

     За язовирите, за които не е открита строителна площадка, но има одобрен технически проект от Експертния съвет, съгласно Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, тече процедура по съгласуване на проектите с РИОСВ и басейновите дирекции, на чиято територия се намира съответния язовир. За всеки един проект се внася в съответната регионална инспекция по околна среда и водите инвестиционно предложение по образец, за становище за допустимост. Инвестиционното предложение се съгласува и с Басейновата дирекция, на територията, на която попада съответния язовир.След получаване на положителни становища от двете институции, ще се пристъпи към започване на ремонтно-възстановителните дейности.

     В процес на проектиране са 71 бр. язовири:


по ред

Обекти в процес на проектиране

Община

1

яз. Сакарджа

община Пазарджик

2

яз. Порта баала

община Хисаря

3

яз. Стоичкови каваци

община Съединение

4

яз. Найден Герово 2

община Съединение

5

яз. Полицата

община Хисаря

6

яз. Кавака

община Хисаря

7

яз. Върбица (куцарова чешма)

община Върбица

8

яз. Цар Калоян 3

община Цар Калоян

9

яз. Пилашево 3

община Първомай

10

яз. Миладиново

община Кърджали

11

яз Лагера

община Смолян

12

водоем Еловица 2

община Любимец

13

Юреня

Община Брезово

14

Над селото (Върбен 4)

Община Брезово

15

Дамлъ дере

Община Брезово

16

Чомлек дере

Община Брезово

17

Акациите север

Община Брезово

18

Кору дере - среден

Община Брезово

19

Кору дере - долен (Под шосето)

Община Брезово

20

До стопански двор (Зелениково 3)

Община Брезово

21

Коджуоларе

Община Брезово

22

Пожара

Община Брезово

23

До стопански двор

Община Брезово

24

Меше Кория

Община Брезово

25

Еладжи

Община Брезово

26

Курт дере

Община Брезово

27

Текен дере 3 запад

Община Брезово

28

Секирово 2

Община Раковски

29

Генерал Николаево 6

Община Раковски

30

Дълбокото дере

Община Първомай

31

Мъдрец

община Кърджали

32

Рани лист

община Кърджали

33

Бели пласт

община Кърджали

34

Кайряка

Община Харманли

35

Чобан бунар - 2

Община Харманли

36

Кунжелева нива

Община Харманли

37

Голия баир

Община Харманли

38

378

Община Тополовград

39

Язовир с имотен №000188

община Хасково

40

ПИ 000252

община Хасково

41

000386

община Хасково

42

000421

община Хасково

43

000302

община Хасково

44

Свирково 24 000021

община Симеоновград

45

Джи дере 2  номер на имота 000098

община Свиленград

46

Деветте чуки 2; 000720; 000726

община Свиленград

47

Биргу; 000111; 000136

община Свиленград

48

Баева кория; 000317

община Свиленград

49

Талашмана 000392

община Свиленград

50

яз.Скърнава

община Правец

51

яз. Ловец

община Стара Загора

52

яз. Домуз дере

община Гълъбово

53

яз.Маджаров голям

община Нова Загора

54

Калън дере

община Котел

55

Гереня; 000488

община Свиленград

56

Ръта; 000554

община Свиленград

57

Чаушки рът (Дънаджиевец); 000555

община Свиленград

58

Порделата 000140

община Свиленград

59

Трите чуки 000062; 000061; 000269

община Свиленград

60

Белите камъчета (Лозята) 000040

община Свиленград

61

Джи дере 1 000097

община Свиленград

62

Юрт дере 000424

община Свиленград

63

000034

община Ивайловград

64

яз.Седелец 009015

община Струмяни

65

яз.Добрин

община Симитли

66

яз.Габарево (Извора)

община Павел баня

67

яз.Дюзмеше

община Харманли

68

яз.Манафката (Юренско дере) 000046

община Свиленград

69

яз.Белите камъчета (Лозята) 000043

община Свиленград

70

яз.Сивек

община Сатовча

71

яз.Габера

община Симитли