Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях

Начало Дейности и услуги Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях

Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях

   

На 20.06.2018 г. Народното събрание прие промени в Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр.55 от 07.07.2018 г.

Във връзка с тези промени, с Решение № 495/13.07.2018г. Министерски съвет, по предложение на председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор одобри списък на язовирните стени и съоръженията към тях на 414 бр. язовири държавна и общинска собственост, на които трябва да се извърши спешен ремонт.

Със същото решение Министерски съвет определя и „Държавна консолидационна компания“ ЕАД „като дружество със сто на сто държавно участие, което да възлага ремонтите“ на тези язовири.

В изпълнение на Решение 495/13.07.2018 г., „ДКК“ ЕАД сключи договори и възложи на „Монтажи“ ЕАД обследването, изготвянето на технически проект и изпълнението на ремонтно-възстановителните работи на язовирите, нуждаещи се от спешен ремонт.

Съгласно § 4в (3) на преходните и заключителни разпоредби в Закона за водите, експертен съвет към „ДКК“ ЕАД, одобрява техническите проекти, изготвени от „Монтажи“ ЕАД. Те включват следните основни ремонтно-възстановителни дейности, които трябва да бъдат извършени за „осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията към тях и опазването на околната среда“:

  • Изпускане на язовирите до мъртъв обем.
  • Възстановяване (при необходимост) на входна и изходна шахта при основния изпускател.
  • Проверка на състоянието на основния изпускател и направа на нов, в случаите, когато съществуващия не работи.
  • Възстановяване на преливник, бързоток и енергогасител и направа на бетоново корито
  • Възстановяване на каменната броня по водния откос
  • Възстановяване на въздушния откос и заздравявавнето му с геоклетки
  • Направа на бетонова шапка върху короната на язовирната стена
  • Почистване на речното корито на минимум 500 м след язовирната стена
  • Възстановяване и модернизация на КИС (контролна измервателна система). Модернизирането на КИС за всеки обект е чрез изграждане на индикатор за нивото на водата, метеорологична станция, пиезометри за водно налягане и инклинометри. Това позволява изграждане на система за ранно предупреждение, която включва дистанционно наблюдение на водното ниво, деформации, филтрация по стената, валежи, температура на въздуха и скорост на вятъра

Към 27.01.2023 г. „ДКК“ ЕАД е възложило на „Монтажи“ ЕАД, обследването проектирането и изпълнението на ремонтно-възстановителни дейности по язовирните стени и съоръженията към тях, на 267 язовира. След изготвянето на техническите проекти, същите се одобряват от експертния съвет към „ДКК“ ЕАД.

Към 27.01.2023 г. са одобрени проекти за 223 бр. язовири.

Към същата дата в Експертния съвет на ДКК са внесени за одобрение проектите на 14 бр. язовири, а именно:


по ред

Обекти внесени за одобрение

Община

1

яз. Седелец 009015

община Струмяни

2

яз. Добрин

община Симитли

3

яз. Габера

община Симитли

4

яз. Кавака

община Хисаря

5

Над селото (Върбен 4)

община Брезово

6

Дамлъ дере

община Брезово

7

Чомлек дере

община Брезово

8

Кору дере - среден

община Брезово

9

Кору дере - долен (под шосето)

община Брезово

10

До стопански двор

община Брезово

11

Курт дере

община Брезово

12

Текен дере 3 запад

община Брезово

13 Чобан бунар - 2 община Харманли
14 яз. Лагера община Смолян

 

 

 

Открити са строителните площадки на 141 бр. язовира. 


по ред

Обекти с открита строителна площадка

Община

1

яз. Лялево Дере - 1

община Хаджидимово

2

яз. Сушица 000413

община Гоце Делчев

3

яз. Джахов Мост

община Ихтиман

4

яз. Лесура

община Криводол

5

яз. Девене

община Враца

6

яз. Три кладенци

община Враца

7

яз. Павел 1

община Полски Тръмбеш

8

яз. Горния капчук (Паскалевец)

община Павликени

9

яз. Дибич

община Шумен

10

яз. Ябълчево 2

община Руен

11

яз. Пчела ПИ 000004

община Елхово

12 яз. Дюлево 1 община Стрелча

13

яз. Езерска падина

община Борован

14

яз. Леденик (Бинев дол)

община В. Търново

15

яз. Керезлъка

община Хисаря

16

яз. Лещака

община Хисаря

17

яз. Паничарево

община Бобовдол

18

яз. Костенец 3

община Костенец

19

яз. Мещица

община Перник

20

яз. Конска

община Брезник

21

яз. Мишковец

община Берковица

22

яз. Дражинци (Дражински бара)

община Ружинци

23

яз. Пазар дере

община Угърчин

24

яз. Рупци

община Червен бряг

25

яз. Родина 1

община Златарица

26

яз. Студен кладенец

община Севлиево

27

яз. До селото

община Камено

28

яз. Злати Войвода 3

община Сливен

29

яз. Мънгови ливади

община Хисаря

30

яз. Дорука 2

община Асеновград

31

яз. Татарево 1

община Първомай

32

яз. Валога

община Берковица

33

яз. Згалево 1(бяла вода)

община Пордим

34

яз. Гредата

община Севлиево

35

яз. Под куза

община Севлиево

36

яз. Иваново 2

община Върбица

37

яз. Костена река

област Шумен

38

яз. Злати войвода 4

община Сливен

39

яз. Найден Герово

община Съединение

40

яз. Средока

община Хисаря

41

яз. Новаково 5

община Асеновград

42

яз. Дебър 5

община Първомай

43

яз. Мененкьово

община Белово

44

яз. Панагюрище 1

община Панагюрище

45

яз. Димчовата воденица (Агатово)

община Севлиево

46

яз. Караманите

община Вълчи дол

47

яз. Царев брод 2

област Шумен

48

яз. Миладиновци

област Търговище

49

яз. Крива круша

община Нова Загора

50

яз. м. Локва

община Асеновград

51

яз. Балъгьол

община Съединение

52

яз. Генерал Николаево 3

община Раковски

53

яз. Баня 3

община Панагюрище

54

яз. Кирянов гьол (Рибката)

община Смолян

55

яз. Сакма дере

община Тополовград

56

яз. Хендек

община Любимец

57

яз. Осетеново/Беджа

община Павел баня

58

яз. В ПИ 55590.51.200

община Асеновград

59

яз. М. Старите лозя

община Асеновград

60

яз. Татарево 2

община Първомай

61

яз. Каратопрак

община Хисаря

62

яз. Света троица

община Съединение

63

яз. Сбор 2

община Пазарджик

64

яз. Амбарица

община Кирково

65

яз. Висока поляна

община Кърджали

66

яз. Сокoляне

община Кърджали

67

яз. Бялата пръст

община Тополовград

68

яз. Каменака

община Любимец

69

яз. Лъга

община Любимец

70

ПИ 000308 - Чичик дере

община Стамболово

71

яз. Свобода

община Чирпан

72

яз. Ястребово (до пътя)

община Опан

73

яз. Хаджидимитрово 3

община Казанлък

74

яз. Юпер

община Кубрат

75

яз. Хисар 8 (Миромир)

община Хисаря

76

яз. Дъбрава 1

община Хисаря

77

яз. Таревско дере

община Хисаря

78

яз. Жинзифово

община Кърджали

79

яз. Шавова Кория

община Гълъбово

80

яз. Бащино (Опан)

община Опан

81

яз. Спасово 1

община Чирпан

82

яз. Чирпан 2

община Чирпан

83

яз. Изворово 2

община Чирпан

84

яз. Хаджидимитрово 2

община Казанлък

85

яз. Дунавци 1

община Казанлък

86

яз. Пресиян

община Търговище

87

яз. Еревиш

община Антоново

88

яз. Радецки (Селската река)

община Нова Загора

89

яз. Малък Манастир 2 ПИ 000290

община Елхово

90

яз. Божак

община Кърджали

91

яз. Анево 2

община Сопот

92

яз. Анево 3

община Сопот

93

яз. Сопот 2 (Мурла)

община Сопот

94

яз. Коруджака (Беловица 2)

община Хисаря

95 яз. Полицата община Хисаря

96

яз. Момина баня

община Хисаря

97

яз. Хисар 6 (Веригово)

община Хисаря

98

яз. Кинляка

община Хисаря

99

яз. Горен козлук (Красново 8)

община Хисаря

100

яз. Александрово

община Павел баня

101

яз. Свобода/Воловарово

община Чирпан

102

яз. Нов стопански двор

община Любимец

103

яз. Боаза

община Любимец

104

яз. Дивдядово 2/Соара

община Шумен

105

яз. Ада дере

община Нова Загора

106

яз. Новаково 1

община Асеновград

107

яз. Мулдава 2

община Асеновград

108

яз. Корията 1

община Асеновград

109

яз. Колева чешма

община Асеновград

110

яз. Тополово 2

община Асеновград

111

яз. Нови Извор

община Асеновград

112 яз. Крумово община Аксаково
113 яз. Върбица (куцарова чешма) община Върбица
114 яз. Недялско Каралии община Стралджа
115 яз. Миладиново община Кърджали
116 водоем Еловица 2 община Любимец
117 яз. Дорука 1 община Асеновград
118 яз. Дебър 2 община Първомай

119

яз. Дебър 3

община Първомай

120 яз. Пилашево 3 община Първомай

121

яз. Татарево 4

община Първомай

122

яз. Татарево 3

община Първомай

123

яз. Татарево 5

община Първомай

124

яз. Големаново

община Кула

125

яз. Върбово

община Чупрене

126

яз. Гарвански геран

община Борован

127

яз. Малка Желязна

община Тетевен

128

яз. Николаево 5

община Плевен

129

яз. Голямо Ново 2

област Търговище

130

яз. Таралъка

община Златарица

131

яз. Кокичена могила 2

община Камено

132

яз. Елока

община Асеновград

133

яз. Генерал Николаево 7

община Раковски

134

яз. Генерал Николаево 2

община Раковски

135

яз. Генерал Николаево 5

община Раковски

136

яз. Горски път

община Хисаря

137

яз. Белесис

община Хисаря

138

яз. Колак дере

община Хисаря

139

яз Калинката (Баира)

община Хисаря

140

яз. Йовина река

община Гълъбово

141

яз. Държава 1

община Чирпан

 

На 10 от горепосочените обекти, ремонтно-възстановителните работи са приключени и са приети от „ДКК“ ЕАД.

Още 88 язовира са с приключили ремонтни дейности, като в момента се окомплектова цялата строителна документация.

На 43 бр. язовири от горе посочените са започнали ремонтно-възстановителни работи.

За язовирите, за които не е открита строителна площадка, но има одобрен технически проект от Експертния съвет, съгласно Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, тече процедура по съгласуване на проектите с РИОСВ и басейновите дирекции, на чиято територия се намира съответния язовир. За всеки един проект се внася в съответната регионална инспекция по околна среда и водите инвестиционно предложение по образец, за становище за допустимост. Инвестиционното предложение се съгласува и с Басейновата дирекция, на територията, на която попада съответния язовир. След получаване на положителни становища от двете институции, ще се пристъпи към започване на ремонтно-възстановителните дейности.

В процес на проектиране са 21 бр. язовири:


по ред

Обекти в процес на проектиране

Община

1

яз. Юреня

област Пловдив

2

яз. Коджуоларе

област Пловдив

3

яз. Еладжи

област Пловдив

4

яз. Калън дере

община Котел

5

яз. Рани лист

община Кърджали

6

яз. Бели пласт

община Кърджали

7

яз. Кайряка

община Харманли

8

яз. Кунжелева нива

община Харманли

9

яз. Голия баир

община Харманли

10

яз. Дюзмеше

община Харманли

11

яз. Джи дере 2

община Свиленград

12

яз. Гереня

община Свиленград

13

яз. Ръта

община Свиленград

14

яз. Чаушки рът (Дънаджиевец)

община Свиленград

15

яз. Порделата 000140

община Свиленград

16

яз. Трите чуки 000062

община Свиленград

17

яз. Джи дере 1 000097

община Свиленград

18

яз. Юрт дере 000424

община Свиленград

19

яз. Манафката (Юренско дере) 000046

община Свиленград

20

яз. Белите камъчета (Лозята) 000043

община Свиленград

21

яз. 000034

община Ивайловград