Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях

Начало Дейности и услуги Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях

Ремонтно-възстановителни работи по язовирните стени и съоръженията към тях

   

На 20.06.2018 г. Народното събрание прие промени в Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр.55 от 07.07.2018 г.

Във връзка с тези промени, с Решение № 495/13.07.2018г. Министерски съвет, по предложение на председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор одобри списък на язовирните стени и съоръженията към тях на 414 бр. язовири държавна и общинска собственост, на които трябва да се извърши спешен ремонт.

Със същото решение Министерски съвет определя и „Държавна консолидационна компания“ ЕАД „като дружество със сто на сто държавно участие, което да възлага ремонтите“ на тези язовири.

В изпълнение на Решение 495/13.07.2018 г., „ДКК“ ЕАД сключи договори и възложи на „Монтажи“ ЕАД обследването, изготвянето на технически проект и изпълнението на ремонтно-възстановителните работи на язовирите, нуждаещи се от спешен ремонт.

Съгласно § 4в (3) на преходните и заключителни разпоредби в Закона за водите, експертен съвет към „ДКК“ ЕАД, одобрява техническите проекти, изготвени от „Монтажи“ ЕАД. Те включват следните основни ремонтно-възстановителни дейности, които трябва да бъдат извършени за „осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията към тях и опазването на околната среда“:

  • Изпускане на язовирите до мъртъв обем.
  • Възстановяване (при необходимост) на входна и изходна шахта при основния изпускател.
  • Проверка на състоянието на основния изпускател и направа на нов, в случаите, когато съществуващия не работи.
  • Възстановяване на преливник, бързоток и енергогасител и направа на бетоново корито
  • Възстановяване на каменната броня по водния откос
  • Възстановяване на въздушния откос и заздравявавнето му с геоклетки
  • Направа на бетонова шапка върху короната на язовирната стена
  • Почистване на речното корито на минимум 500 м след язовирната стена
  • Възстановяване и модернизация на КИС (контролна измервателна система). Модернизирането на КИС за всеки обект е чрез изграждане на индикатор за нивото на водата, метеорологична станция, пиезометри за водно налягане и инклинометри. Това позволява изграждане на система за ранно предупреждение, която включва дистанционно наблюдение на водното ниво, деформации, филтрация по стената, валежи, температура на въздуха и скорост на вятъра

Към 18.04.2022 г. „ДКК“ ЕАД е възложило на „Монтажи“ ЕАД, обследването проектирането и изпълнението на ремонтно-възстановителни дейности по язовирните стени и съоръженията към тях, на 267 язовира. След изготвянето на техническите проекти, същите се одобряват от експертния съвет към „ДКК“ ЕАД.

Към 18.04.2022 г. са одобрени проекти за 223 бр. язовири. Стойността на предвидените ремонтно-възстановителни работи за тях възлиза на 512 618 009 лв. без ДДС. Стойността за тяхното проектиране е 17 074 720 лв. без ДДС.

Към същата дата в Експертния съвет на ДКК са внесени за одобрение проектите на 12 бр. язовири, а именно:


по ред

Обекти внесени за одобрение

Община

1

яз. Седелец

община Струмяни

2

Дълбокото дере

Община Първомай

3

Дамлъ дере

община Брезово

4

Чомлек дере

Община Брезово

5

До стопански двор

Община Брезово

6

Еладжи

Община Брезово

7

Курт дере

Община Брезово

8

Рани лист

община Кърджали

9

Кайряка

Община Харманли

10

Баева кория
000317

община Свиленград

11

Талашмана 000392

община Свиленград

12

яз. Скърнава

община Правец

 

 

 

Открити са строителните площадки на 132 бр. язовира. Стойността на предвидените ремонтно-възстановителни работи за тях възлиза на 313 293 594 лв. без ДДС. Стойността за тяхното проектиране е 10 242 670 лв. без ДДС.


по ред

Обекти с открита строителна площадка

Община

1

яз. Лялево Дере - 1

Община Хаджидимово

2

яз. Сушица 000413

Община Гоце Делчев

3

яз. Джахов Мост

община Ихтиман

4

яз. Лесура

Община Криводол,с. Лесура

5

яз. Девене

Община Враца,с.Девене

6

яз. Три кладенци

Община Враца,с.Девене

7

яз. Павел 1

Община Полски Тръмбеш

8

яз. Горния капчук (Паскалевец)

Общ. Павликени АПОС №2272/19.01.2001 и АПОС №4914/26.05.2016

9

яз. Дибич

Община Шумен

10

яз. Ябълчево 2

Община Руен

11

яз. Пчела ПИ 000004

Община Елхово

12

яз. Керезлъка

Община Хисаря

13

яз. Дюлево 1

Община Стрелча

14

яз. Езерска падина

Община Борован, с. Малоград

15

яз. Леденик (Бинев дол)

Община В. Търново, АПОС №842/27.02.2001

16

яз. Лещака

Община Хисаря

17

яз. Паничарево

Община Бобовдол

18

яз. Костенец 3

Община Костенец

19

яз. Мещица

Община Перник

20

яз. Конска

Община Брезник

21

яз. Мишковец

Община Берковица

22

яз. Дражинци (Дражински бара )

община Ружинци и с. Дражинци

23

яз. Пазар дере

Община Угърчин

24

яз. Рупци

Община Червен бряг

25

яз. Родина 1

Община Златарица

26

яз. Студен кладенец

Община Севлиево

27

яз. До селото

Община Камено

28

яз. Злати Войвода 3

Община Сливен

29

яз. Мънгови ливади

Община Хисаря

30

яз. Дорука 2

Община Асеновград

31

яз. Татарево 1

Община Първомай

32

яз. Валога

община Берковица

33

яз. Згалево 1(бяла вода)

община Пордим

34

яз. Гредата

община Севлиево

35

яз. Под куза

община Севлиево

36

яз. Иваново 2

община Върбица

37

яз. Костена река

област Шумен

38

яз. Злати войвода 4

община Сливен

39

яз. Найден Герово

община Съединение

40

яз Средока

община Хисаря

41

яз. Новаково 5

община Асеновград

42

яз. Дебър 5

община Първомай

43

яз. Мененкьово

община Белово

44

яз. Панагюрище 1

община Панагюрище

45

яз. Димчовата воденица (Агатово)

община Севлиево

46

яз. Караманите

община Вълчи дол

47

яз. Царев брод 2

област Шумен

48

яз. Миладиновци

област Търговище

49

яз. Крива круша

община Нова Загора

50

яз. м. Локва

община Асеновград

51

яз. Балъгьол

община Съединение

52

яз. Генерал Николаево 3

община Раковски

53

яз. Баня 3

община Панагюрище

54

яз. Кирянов гьол (Рибката)

община Смолян

55

яз. Сакма дере

община Тополовград

56

яз. Хендек

община Любимец

57

яз. Осетеново/Беджа

община Павел баня

58

яз. В ПИ 55590.51.200

община Асеновград

59

яз. М. Старите лозя

община Асеновград

60

яз. Татарево 2

община Първомай

61

яз. Каратопрак

община Хисаря

62

яз. Света троица

община Съединение

63

яз. Сбор 2

община Пазарджик

64

яз. Амбарица

община Кирково

65

яз. Висока поляна

община Кърджали

66

яз. Сокoляне

община Кърджали

67

яз. Бялата пръст

община Тополовград

68

яз. Каменака

община Любимец

69

яз. Лъга

община Любимец

70

ПИ 000308 - Чичик дере

община Стамболово

71

яз. Свобода

община Чирпан

72

яз. Ястребово/до пътя/

община Опан

73

яз. Хаджидимитрово 3

община Казанлък

74

яз. Юпер

община Кубрат

75

яз. Хисар 8  (Миромир)

община Хисаря

76

яз. Дъбрава 1

община Хисаря

77

яз. Таревско дере

община Хисаря

78

яз. Жинзифово

община Кърджали

79

яз. Шавова Кория

община Гълъбово

80

яз. Бащино (Опан)

община Опан

81

яз. Спасово 1

община Чирпан

82

яз. Чирпан 2

община Чирпан

83

яз. Изворово 2

община Чирпан

84

яз. Хаджидимитрово 2

община Казанлък

85

яз. Дунавци 1

община Казанлък

86

яз. Пресиян

община Търговище

87

яз. Еревиш

община Антоново

88

яз. Радецки (Селската река)

община Нова Загора

89

яз. Малък Манастир 2 ПИ 000290

община Елхово

90

яз. Божак

община Кърджали

91

яз. Анево 2

община Сопот

92

яз. Анево 3

община Сопот

93

яз. Сопот 2 (Мурла)

община Сопот

94

яз. Коруджака (Беловица 2)

община Хисаря

95

яз. Момина баня

община Хисаря

96

яз. Хисар 6 (Веригово)

община Хисаря

97

яз. Кинляка

община Хисаря

98

яз. Горен козлук (Красново 8)

община Хисаря

99

яз. Александрово

община Павел баня

100

яз. Свобода/Воловарово

община Чирпан

101

яз. Нов стопански двор

община Любимец

102

яз. Боаза

община Любимец

103

яз. Дивдядово 2/Соара

община Шумен

104

яз. Ада дере

община Нова Загора

105

яз. Новаково 1

община Асеновград

106

яз. Мулдава 2

община Асеновград

107

яз. Корията 1

община Асеновград

108

яз. Колева чешма

община Асеновград

109

яз. Тополово 2

община Асеновград

110

яз. Дебър 2

община Първомай

111

яз. Дебър 3

община Първомай

112

яз. Татарево 4

община Първомай

113

яз. Татарево 3

община Първомай

114

яз. Татарево 5

община Първомай

115

яз. Големаново

община Кула с. Голема ново

116

яз. Върбово

община Чупрене с. Търговище

117

яз. Гарвански геран

община Борован, с. Малорад

118

яз. Малка Желязна

община Тетевен

119

яз. Николаево 5

община Плевен

120

яз. Голямо Ново 2

област Търговище

121

яз. Таралъка

община Златарица

122

яз. Кокичена могила 2

община Камено

123

яз. Елока

община Асеновград

124

яз. Генерал Николаево 7

община Раковски

125

яз. Генерал Николаево 2

община Раковски

126

яз. Генерал Николаево 5

община Раковски

127

яз. Горски път

община Хисаря

128

яз. Белесис

община Хисаря

129

яз. Колак дере

община Хисаря

130

яз Калинката (Баира)

община Хисаря

131

яз. Йовина река

община Гълъбово

132

яз. Държава 1

община Чирпан

 

На 10 от горепосочените обекти, ремонтно-възстановителните работи са приключени и са приети от „ДКК“ ЕАД.

Още 58 язовира са с приключили ремонтни дейности, като в момента се окомплектова цялата строителна документация.

На 37 бр. язовири от горе посочените са започнали ремонтно-възстановителни работи, а на 27 бр. се извършва мобилизация за тяхното започване в най-кратък срок.

За язовирите, за които не е открита строителна площадка, но има одобрен технически проект от Експертния съвет, съгласно Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, тече процедура по съгласуване на проектите с РИОСВ и басейновите дирекции, на чиято територия се намира съответния язовир. За всеки един проект се внася в съответната регионална инспекция по околна среда и водите инвестиционно предложение по образец, за становище за допустимост. Инвестиционното предложение се съгласува и с Басейновата дирекция, на територията, на която попада съответния язовир. След получаване на положителни становища от двете институции, ще се пристъпи към започване на ремонтно-възстановителните дейности.

В процес на проектиране са 43 бр. язовири:


по ред

Обекти в процес на проектиране

Община

1

яз. Добрин

община Симитли

2

яз. Габера

община Симитли

3

яз. Сивек

община Сатовча

4

Дълбокото дере

Община Първомай

5

яз. Кавака

община Хисаря

6

Юреня

Община Брезово

7

Над селото (Върбен 4)

Община Брезово

8

Чомлек дере

Община Брезово

9

Кору дере - среден

Община Брезово

10

Кору дере - долен (Под шосето)

Община Брезово

11

До стопански двор (Зелениково 3)

Община Брезово

12

Коджуоларе

Община Брезово

13

Пожара

Община Брезово

14

До стопански двор

Община Брезово

15

Еладжи

Община Брезово

16

Курт дере

Община Брезово

17

Текен дере 3 запад

Община Брезово

18

Калън дере

община Котел

19

Рани лист

община Кърджали

20

Бели пласт

община Кърджали

21

Кайряка

Община Харманли

22

Чобан бунар - 2

Община Харманли

23

Кунжелева нива

Община Харманли

24

Голия баир

Община Харманли

25

яз. Дюзмеше

община Харманли

26

Свирково 24 000021

община Симеоновград

27

Джи дере 2  номер на имота 000098

община Свиленград

28

Баева кория
000317

община Свиленград

29

 Талашмана 000392

община Свиленград

30

Гереня
000488

община Свиленград

31

Ръта
000554

община Свиленград

32

Чаушки рът (Дънаджиевец)          000555

община Свиленград

33

Порделата 000140

община Свиленград

34

Трите чуки 000062
000061
000269
000270

община Свиленград

35

Белите камъчета (Лозята) 000040

община Свиленград

36

Джи дере 1 000097

община Свиленград

37

Юрт дере 000424

община Свиленград

38

яз. Манафката (Юренско дере) 000046

община Свиленград

39

яз. Белите камъчета (Лозята) 000043

община Свиленград

40

000034

община Ивайловград

41

яз. Сакарджа

община Пазарджик

42

яз. Скърнава

община Правец

43

Яз. Лагера

община Смолян