За нас

Начало За нас

За нас

"Монтажи" ЕАД е създадено през 1947 г. като специализирано държавно стопанско обединение за изграждане и монтаж на енергийни и промишлени обекти в България. През 1993 г. "Монтажи" е регистрирано като еднолично акционерно дружество със 100%  държавна собственост.

За своята 70 годишна исторя "Монтажи" ЕАД се е специализирало в извършването на следните дейности:

 1. Производство и монтаж на стоманени конструкции за строителството и промишлеността съгласно стандарти ISO 3834-2 и EN 1090-2;
 2. Машинен монтаж, електромонтаж, КИП и А;
 3. Проектиране, изработка и монтаж на различни типове вентилационни и климатични системи;
 4. Проектиране, изработка и монтаж на резервоари, силози, метални конструкции и др.;
 5. Изграждане на нефтопроводи, газопроводи и всякакви промишлени тръбопроводи;
 6. Акредитиран орган за контрол от вид „C“ съгласно БДС EN ISO 17020;
  • Неразрушаващ и разрушаващ контрол на метални изделия, конструкции и заваръчни съединения, отливки и изковки, подземни метални съоръжения. Металография на стомани, чугуни и всички видове заваръчни съединения.
  • Електроконтрол на уредби, съоръжения и трансформатори до и над 1000V; КЕЛ и шинни системи до 35kV.
  • Контрол на електрохимична защита от корозия.
 7. Разработване и внедряване на технологии по заваряване и контрол;
 8. Енергиен мениджмънт и качество на електроенергията;
 9. Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО;
  • Професии от областта на строителството: заварчици, дефектоскописти, машинни монтажници, електромонтажници и др.
  • Квалификационни групи ТБ.

 

"Монтажи" ЕАД може да участва като опитен, квалифициран и мотивиран партньор - изпълнител на монтажните работи, в реализацията на следните видове проекти:

 • Енергийни обекти - новоизграждане, разширяване, рехабилитация и модернизация на съществуващи мощности.
 • Промишлени обекти от всякакъв вид и отрасъл - новоизграждане, разширения и модернизации.
 • Екологични обекти - пречиствателни станции за промишлени води, пречиствателни станции за битови отпадни води, мощности за преработка на твърди битови отпадъци.
 • Други обекти, в които е необходим електромонтаж, монтаж на машини, съоръжения, технологични линии и други подобни.

През годините "Монтажи" ЕАД е участвало в монтажа, настройката, изпитанията и пускането в експлоатация на преобладаващата част от енергийните и промишлените обекти в Република България, както и на
множество обекти в чужбина.

В състава на "Монтажи" ЕАД влизат следните клонове:

• "Монтажи" ЕАД - клон Перник;
• "Монтажи" ЕАД - клон Карнобат;

"Монтажи" ЕАД - клон Плевен;
• "Монтажи" ЕАД - клон Вълчи Дол;
• "Монтажи" ЕАД - клон ЦКЛ;

 

Монтажи ЕАД е първата държавна фирма в отрасъла, която е комплексно лицензирана за:

 • Удостоверение за извършване  на контрол от вида „C”
 • ISO 9001:2015 - Стандарт за управление на качество
 • ISO 3834-2:2005 Стандарт за заваряване
 • EN 1090-1:2009/A1:2011 - Стандарт за производство на метални конструкции
 • BS OHSAS 18001:2007 - Система за управление по здраве и безопасност при работа
 • ISO 14001:2015 - Система за управление на околната среда
 • Удостоверение за монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
 • Удостоверение за извършване на дейности по поддържане, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност
 • Членство в камарата на строителите в България – I, III и IV групи

"Монтажи" ЕАД е търсен и уважаван партньор в изпълнението на обекти в страната и в чужбина.