клон ЦКЛ

Начало Клонове и Бази клон ЦКЛ

клон ЦКЛ

Клонът ЦКЛ (централна контролна лаборатория) е създаден като необходимост за гаранция на експлоатационната сигурност на изгражданите в страната крупни съоръжения в промишлеността, металургията, химията и енергетиката. Той се съдържа от: Централно управление в гр.София, включващо в себе си и Център за професионално обучение и три бази, разположени в градовете Плевен, Стара Загора и Септември.

Основните дейности, които фирмата изпълнява са :

  • Технологичен контрол на заварени съединения и конструкции;
  • Неразрушаващ контрол на основни материали и заварени съединения – ултразвуков контрол, радиографичен (гама и рентгенов) контрол, магнитно-прахов контрол, капилярен контрол, контрол на плътност и херметичност, контрол на изолации и покрития , визуален контрол;
  • Периодичен преглед на автоцистерни за транспорт на опасни товари за получаване на ADR, резервоари за втечнени газове (подземни и надземни) за нефтопродукти и др. съдове за съхранение, съдове под налягане;
  • Разрушаващ контрол –  лабораторен контрол за изпитване чрез химически анализ на състава, механични изпитвания на: стомани, чугуни, цветни метали и всички видове заварени съединения и материали за тях;
  • Контрол  и проектиране на електроинсталации на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V – съпротивление на изолация, импеданса на контура „фаза-защитен проводник”, ток допирно напрежение, ток на изключване, съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации, контрол на електрохимичната защита от корозия (катодна защита); заземителни уредби; ревизии, оценка и диагностика на мълниезащитни и заземителни уредби; ревизии, оценка и диагностика на ел. мрежи и силови трафопостове; защита срещу атмосферни и комутационни пренапрежения;
  • Системи за защита от корозия – ЕХЗ (контрол и проектиране); екзотермични заварки за изграждането на заземителни уредби и контролни кабели за ЕХЗ;
  • Контрол на кабелни електропроводни линии и шинни системи над 1000 V с повишено напрежение; контрол на активно съпротивление и изолация на трансформатори над 1000 V; пробивно напрежение на трансформаторно масло;
  • Разработване и внедряване на технологии по заваряване и контрол;